petak, 09. decembar 2011.

NEDOUMICE U VEZI SA ODGOVOROM NA PREDLOGE ZA REŠENjE PROBLEMA VEZANIH ZA STUDENTSKO SAMOORGANIZOVANjE

UNIVERZITET U BEOGRADU – FILOZOFSKI FAKULTET
Upravi fakulteta, prof. Vesni Dimitrijević


Poštovana prof. Dimitrijević,


Dana 6. decembra 2011. dobili smo odgovor na predloge za rešenje problema vezanih za studentsko organizovanje koje smo vam uputili. Pomenuti dokument nalazi se u dodatku.

U dopisu je naglašeno da su predložene mere privremenog karaktera, odnosno, da bi trebalo da budu na snazi do sednice Saveta fakulteta, najavljene za 29. decembar, kada očekujemo donošenje odluke o dodeljivanju stalnog autonomnog studentskog prostora odgovarajućeg kapaciteta za provođenje vremena na pauzama, organizovanje predavanja, razgovora, tribina, projekcija filmova i drugih aktivnosti.

U odgovoru koji smo istog dana dobili od vas navodi se:
- Da se za samoorganizovanje studentkinja i studenata privremeno dodeljuje slušaonica 309, tokom radnog vremena fakulteta
- Da su studentkinjama i studentima dostupne sve slušaonice u slobodnim terminima za organizovanje sastanaka i skupova, uz pisano i potpisano obrazloženje o temi skupa, ukoliko je u pitanju tribina ili predavanje
- Da fakultet nije pokretao disciplinske i prekršajne postupke, a da se pokrenuti krivični postupci ne mogu obustaviti
Ujedno, zamolili ste nas da napustimo slušaonicu 101 i iznesemo naše stvari.


U vezi sa Vašim odgovorom, imamo sledeće nedoumice:

1. Da se za samoorganizovanje studentkinja i studenata privremeno dodeljuje slušaonica 309, tokom radnog vremena fakulteta

Kako je slušaonica 309 prvobitno tražena za potrebe rada radnih grupa Plenuma, nije jasno ko bi i na koji način raspolagao ovom prostorijom, s obzirom na to da se u Vašem odgovoru ne pominje Plenum.
Takođe, nije definisano u kom roku će biti obezbeđen stalni autonomni studentski prostor odgovarajućeg kapaciteta za provođenje vremena na pauzama, organizovanje predavanja, razgovora, tribina, projekcija filmova i drugih aktivnosti. Predlažemo da pomenuti prostor bude obezbeđen najkasnije do početka letnjeg semestra.

2. Da su studentkinjama i studentima dostupne sve slušaonice u slobodnim terminima za organizovanje sastanaka i skupova, uz pisano i potpisano obrazloženje o temi skupa i učesnicima, ukoliko je u pitanju tribina ili predavanje

U odgovoru nije precizirano na koji način se omogućava korišćenje slobodnih učionica za organizovanje sastanaka i skupova. U slučaju predavanja i tribina, nije precizirano kome se podnosi pisano i potpisano obrazloženje o temi skupa i učesnicima i u kom roku i u kom obliku (pismeno ili usmeno) će na takvo obrazloženje biti odgovoreno. Poslednje ističemo da bi se prekinula praksa otkazivanja skupova/tribina u poslednjem trenutku od strane Uprave.
Ujedno, preduslov za korišćenje slobodnih termina u učionicama jeste obajvljivanje informacije o slobodnim terminima - naš predlog je bio da se to učini putem sajta fakulteta, kako bi svi zainteresovani studenti/kinje imali pristup tim informacijama. Molimo vas da odgovorite na ovu stavku.

3. Da fakultet nije pokretao disciplinske i prekrđajne postupke, a da se pokrenuti krivični postupci ne mogu obustaviti

Nejasnoće u vezi sa pomenutom stavkom odnose se na pitanje da li će se retroaktivno pokretati nove sankcije odnosno prekršajne, disciplinske i krivične prijave, ali i drugi različiti oblici represivnih mera kojima učesnici/ce u blokadi mogu biti izloženi od strane pojedinih profesora/ki, kako tokom nastave, tako i tokom polaganja ispita.
Kada je reč o već pokrenutim krivičnim postupcima, očekujemo da ćete odustasti od daljeg gonjenja studenata, s obzirom na činjenicu da se Uprava, po rečima prof. Dimitrijević na sastanku sa studentima/kinjama u učionici 101 01. decembra 2011, prilikom pokretanja postupka oslonila isključivo na iskaze radnika obezbeđenja, odnosno, da nije uzela u obzir iskaze studenata, koji se drastično razlikuju od pomenutih.


Molimo Vas da u što kraćem roku, preciziranjem navedenih stavki, rešimo ove nedoumice iskazane prvenstveno zbog događaja koji su prethodili, a koji su uticali na rast nepoverenja.U Beogradu,
9. decembra 2011.

Plenum studenata/kinja Filozofskog fakulteta

Нема коментара:

Постави коментар